Agenda

Diensten deze maand

Kerkdiensten:

 

Na een betrekkelijk lange periode van maatregelen, die helaas moesten worden ingesteld vanwege de corona-besmettingen, is er nu (hopelijk) een herstel opgetreden, zodat we weer onze diensten kunnen inrichten zoals vanouds. We denken dan aan o.a. het collecteren tijdens de diensten door de diakenen/kerkrentmeesters.

 

De collectezakken die stonden opgesteld bij de hoofdingang van de kerk, zullen worden weggehaald. Uiteraard blijft voor iedereen de wijze van zijn of haar bijdrage vrij. Wilt u blijven overmaken naar de bankrekeningen, dan bent u daar volledig vrij in. Diegene die weer met kerkmunten wil bijdragen, kunnen de munten opnieuw verkrijgen bij mevrouw v/d Burg, Blankertseweg 5a in Meteren. Zie hiervoor de Colofon van de kerkbode. De datum van ingang van het collecteren is op D.V. 10 april.

 

Opnieuw zal ook de predikant die voorgaat de zegen worden toegewenst door middel van de handdruk door de ouderling van dienst. Ook hier zal met respect worden gehandeld, waar er persoonlijke bezwaren zijn. De kerkenraad is dankbaar dat er weer minder regelingen noodzakelijk zijn. Laten we hopen en bidden dat de barrières blijvend geslecht mogen worden. De Heere geve Zijn onmisbare Zegen voor jongeren en ouderen!

 

 

 

U kunt (indien gewenst) van collectegeld overmaken op de volgende bankrekeningen:

 

Diaconie       : NL19 RABO 0381 2078 70    (vermeld of het bestemd is voor "kerkdienst gemist" of het goede doel)

Kerkvoogdij : NL90 RABO 0321 2021 98    (wordt o.a besteed aan onderhoud kerk, vastelasten (energie) e.d.)

 

Zie "Kerkdiensten"