Kerkdienst gemist

Kerkdiensten

De PKN heeft een protocol voorgeschreven waaraan gemeenten zich moeten houden om veilig en verantwoord samenkomsten te organiseren. Hieronder is omschreven wat dit inhoudt en waar aan voldaan moet worden.
Dat is al met al heel wat, maar helaas noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. Het zal voor iedereen erg
wennen zijn en betekenen dat de ‘beleving’ van de kerkdienst anders zal zijn dan voorheen.


Wettelijke regels en door PKN geadviseerde maatregelen:
• in alle situaties dient de 1,5 meter regel gehandhaafd te blijven (uitgezonderd leden van zelfde huisgezin)
• mensen met klachten als hoesten, niezen blijven thuis. Met klachten als koorts of benauwdheid blijft het hele

   huisgezin thuis.
• om de dosering te reguleren dient een systeem met vaste zitplaatsen en vooraanmelding gehanteerd te worden
   voor elke samenkomst.
• er dienen coördinatoren te zijn om toezicht te houden op naleving van de regels en plaatselijk protocol.
• meerdere diensten aaneensluitend zijn niet toegestaan. 2 diensten verspreid over de dag wel, waarbij na elke
   dienst gereinigd wordt.
• samenzang is niet toegestaan (dringend afgeraden) daar dit verhoogd risico zou geven op overdracht van het
   virus.
• geen gebruik van kapstokken/garderobe.
• minimaal (liefst geen) gebruik van toiletten.

 

In ons kerkgebouw kunnen kerkdiensten plaatsvinden overeenkomstig de regelgeving en richtlijnen van het RIVM.

Hierin moeten we met elkaar als gemeente onze verantwoording in nemen, waarbij we de volgende aandachtspunten in acht nemen:


Er kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn met 1,5 meter afstand van elkaar (behalve gezinnen en zij die op

hetzelfde adres woonachtig zijn).
De predikant, ouderling, kerkrentmeester, diaken, koster(s), organist vallen buiten het toegestane aantal kerkgangers.
• Mensen met klachten als hoesten, niezen blijven thuis. Met klachten als koorts of benauwdheid blijft het hele huisgezin       thuis.
• U dient telefonisch of via email aan te geven met hoeveel personen u de diensten wenst bij te wonen.
   Opgeven bij dhr. A.C. van Bemmel, tel. 06-27127354 of acvanbemmel@kpnplanet.nl (tot vrijdag 18.00 uur).
• Personen die op één huisadres wonen, mogen bij elkaar plaats nemen, zover als de ruimte in de daarvoor bestemde

   banken dat toelaat.
• Bij de ingang van de kerk treft u een desinfectiemiddel aan. U dient uw handen eerst te desinfecteren voordat u naar

   binnen gaat.
• Minimaal (liefst geen) gebruik van toiletten.
• U wordt verzocht om op tijd in de kerk te zijn en de aanwijzingen op te volgen. De kerkgangers dienen rechts de kerk

   in te gaan en de aangegeven looproute te volgen.
• Op de banken liggen memo-blocs waarop staat vermeld waar u kunt gaan zitten.
• U wordt verzocht om zo min mogelijk te spreken met elkaar. Voor de goede orde blijft iedereen rustig op zijn of haar

   plaats en volgt de aanwijzingen op.
• Na afloop van de dienst dient u de kerk te verlaten volgens de aangegeven looproute. De uitgang van de kerk is door

   een andere deur.
• Let op groepsvorming buiten de kerk. Het advies is om dit niet te doen. Houdt 1,5 meter in acht.
• Advies van het RIVM is om niet te zingen. Het is de bedoeling dat twee personen de opgegeven Psalmen voor in de

   kerk zingen op gepaste afstand van 1,5 meter.
• Er worden geen collecten gehouden. Uw bijdragen kunt u overmaken via de bestemde bankrekeningen

   zoals dit is vermeld in de kerkbode.


We zijn in deze bijzondere omstandigheden verantwoordelijk voor elkaar. We hopen dat u begrip heeft voor de genomen
besluiten en wensen u en jou alvast gezegende diensten toe.

Wanneer u de kerkdienst niet ter plaatse kunt bijwonen, bestaat er de mogelijkheid de kerkdienst via internet te bekijken en/of te beluisteren op kerkdienstgemist.nl.

 

Het is fijn wanneer u naar Gods Woord luistert, dat moedigen wij zeker aan. Toch zouden wij u willen verzoeken stil te staan bij de kosten die wij hiervoor maken.

 

Wij zouden het zeer waarderen als u een bijdrage zou willen storten op bankrekeningnummer

NL19 RABO 0381 2078 70 ten name van de Diaconie der Hervormde Gemeente Est.