Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

 

De Hervormde Gemeente Est behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en valt daarmee onder de groepsbeschikking. ­

 

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering dient transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

 

Deze transparantie wordt u inzichtelijk gemaakt door op onderstaande buttons te klikken.­

De Hervormde Gemeente Est kan, net als alle andere kerkgenootschappen, niet voortbestaan zonder uw financiële steun.

 

Om haar doelstellingen te bereiken en daaraan te kunnen voldoen wordt er in elke eredienst gecollecteerd voor de gemeentelijke en diaconale doeleinden. Daarnaast zijn giften en schenkingen van wezenlijk belang om de kerkelijke gemeente financieel gezond te houden.

 

Door de ANBI-status zijn uw giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar. U heeft bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting het recht (een deel van) de giften en schenkingen op uw belastbaar inkomen in mindering te brengen, wat u financieel belastingvoordeel oplevert. U kunt er uiteraard ook voor kiezen het financiële voordeel aan de Hervormde Gemeente Est te geven door een hogere gift te schenken.

 

Als gift is aftrekbaar: de vrijwillige bijdrage (KerkBalans), het doop- en lidmatengeld, giften tussendoor en alle collecten in de kerkdiensten. De enige voorwaarde die de Belastingdienst stelt is dat u de gift schriftelijk aan moet kunnen tonen middels een bankafschrift of kwitantie.

 

Het totaal financieel voordeel is afhankelijk van uw totale belastbaar inkomen en het daarbij geldende belastingtarief.

 

Hervormde Gemeente Est

NL90 RABO 0321 2021 98

(RSIN: 819432477)

 

Diaconie van de Hervormde Gemeente Est

NL19 RABO 0381 2078 70

(RSIN: 810431531)

ANBI

Giften