Algemeen

Hervormde Gemeente Est­

p/a Pr. Bernhardlaan 5-12

4191 AN  Geldermalsen

scriba [apenstaartje] hervormdest [punt] nl

 

­

RSIN 819432477­

 

 

De Hervormde Gemeente te Est is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Est.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

Doelstelling/Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,

     delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en

     dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Door op de button te klikken, krijgt u inzage in het beleidsplan 2013-2018 van de Hervormde Gemeente van Est.

 

Beloningsplan

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hier verder aan.

Activiteiten: geldinzamelingsacties t.b.v. restauratiefonds (bloemenverkoop, rommelmarkt, verkoop speculaas/appelsap en oliebollenactie); godsdienstonderwijs (zondagsschool, cathechisatie, belijdeniscathechisatie en bijbelgesprekskring); clubs (12+ club, woensdagmiddagclub en ouderensoos); kerkdiensten; huisbezoeken; gemeenteavonden.

 

Voorgenomen Bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Staat van Baten En Lasten

Onderstaande staat van baten en lasten (jaarcijfers) geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het  verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

    Gemeentelijke jaarcijfers 2019     

 

 

 

       Baten

       Opbrengsten uit bezittingen

       Bijdragen gemeenteleden

       Subsidies en overige bijdragen van derden

       Incidentele baten, onttrekkingen bestemmings reserves

 

 

 

       Lasten

       Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werker)

       Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

       Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

       Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

       Salarissen (koster, organist e.d.)

       Lasten beheer en administrtie, bankkosten en rente

       Lasten overige eigendommen en inventarissen

       Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Jaarcijfers

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waar toe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot

deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van

de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI-gegevens Gemeente (CvK)

Begroting

2019

 

 

24.010

45.600

 5.000

      15.000

 

89.610

 

 

46.500

2.100

2.460

10.600

1.850

2.710

24.800

-

 

91.020

 

 

- 1.410

Rekening

2019

 

 

24.598

47.028

-

    8

 

71.634

 

 

31.985

1.462

2.925

12.816

1.370

3.615

25410

-

 

79.583

 

 

- 7.949

Rekening

2018

 

 

23.090

48.371

   -

       39

 

71.500

 

 

45.794

1.024

2.885

6.381

1.270

4.136

10.908

-

 

72.398

 

 

- 898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

 

Resultaat (baten - lasten)